Skyscraper Horizontal

高效项目管理

课程目标

 • 准确计算项目的工作量及所需工时

 • 理解有效项目管理的技巧和要诀

 • 建立计划的需求

 • 优化业务资源管理系统

 • 有效管理关键资源

 • 有效化解项目潜在的危机与冲突

 • 学以致用全面改善项目质素​

 

课程內容

 • 计划的生命周期

 • 项目选择的技巧

 • 项目管理的发展

 • 项目管理的实行

日期

4 January 2020 (Sat), 14 Jan 2020 (Tue), 18 January 2020 (Sat), 31 Jan 2020 (Fri), 5 February 2020 (Wed), 15 February 2020 (Sat), 20 February 2020 (Fri), 7 March 2020 (Sat), 17 March 2020 (Tue), 21 March 2020 (Sat), 30 March 2020 (Mon), 8 April 2020 (Wed), 13 April 2020 (Mon), 24 April 2020 (Fri), 28 April 2020 (Tue), 2 May 2020 (Sat), 8 May 2020 (Fri), 16 May 2020 (Sat), 23 May 2020 (Sat), 1 June 2020 (Mon), 13 June 2020 (Wed), 25 June 2020 (Mon), 30 June 2020 (Sat)

2 July 2020 (Thu), 14 July 2020 (Tue), 18 July 2020 (Sat), 31 July 2020 (Fri),
5 August 2020 (Wed), 15 August 2020 (Sat), 20 August 2020 (Fri), 5 September 2020 (Sat),
15 September 2020 (Tue), 19 September 2020 (Sat), 28 September 2020 (Mon),7 October 2020 (Wed),
12 October 2020 (Mon), 23 October 2020 (Fri), 27 October 2020 (Tue), 2 November 2020 (Mon),
7 November 2020 (Sat), 14 November 2020 (Sat), 21 November 2020 (Sat), 24 November 2020 (Tue),
1 December 2020 (Tue), 9 December 2020 (Wed), 21 December 2020 (Mon), 29 December 2020 (Tue)

时间

9:30am – 5:00pm

费用

HK$1,600 (HKIE会员HK$1,300 )

团体折扣(3人或以上): HK$1,300/人

培训地点

优质管理顾问有限公司培训中心

香港湾仔骆克道301-307号洛克中心11字楼

Copyright © 2018 TQM

 • Facebook - White Circle